Přepnout na navigaci

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku

Zahájení školního roku 2017/2018 bude v pondělí 04.09.2017.
Čas zahájení a umístění tříd bude zveřejněn na internetu v týdnu od 28.08.2017. Při zahájení školního roku žáci předloží třídnímu učiteli ke kontrole vysvědčení z 9. třídy ZŠ – je to kontrola ukončení povinné školní docházky.

Školní řád – je třeba, aby se rodiče seznámili se školním řádem, hlavně s paragrafy, které se týkají docházky do školy, omlouvání absence, zákaz kouření v prostorách školy apod. Používání mobilních telefonů je možné jen o přestávce.

EDUPAGE – komunikační nástroj mezi školou, rodiči a žáky. Aplikace EduPage je na adrese: https://sokolska.edupage.org.
Součástí EduPage je Elektronická žákovská knížka, Docházkový systém, Stravovací systém a další moduly. Nutnou podmínkou použití je vytvoření účtu pro rodiče i žáky. Žákům bude vytvořen účet k 04.09.2017. Rodiče poskytli svoji e-mailovou adresu, ke které jim bude vytvořen účet do EduPage a na tuto e-mailovou adresu budou odeslány přihlašovací údaje do 15.08.2017.

V EduPage jsou k dispozici informace o klasifikaci žáka, docházce, absenci a aktuální informace týkající se provozu školy a umožňuje komunikaci mezi učiteli a rodiči vč. např. omlouvání absence. Rodič má tak k dispozici aktuální informace o dění ve škole.

EduPage lze použít na PC, tabletu nebo i mobilním telefonu (doporučeno - dostupné pro Android i IOS).

Elektronická žákovská knížka (je součástí EDUPAGE) – klasifikace žáků, omlouvání a evidence absence, rozvrhy, suplování, nástěnky.

Stravování (na EDUPAGE) – je ve vlastní školní jídelně v suterénu školy. Cena oběda je 34 Kč. Je možnost výběru ze 3 jídel. Pro objednávání obědů je zaveden kreditní systém, který je součástí stravovacího systému v EduPage. Obědy se platí bezhotovostně na číslo účtu: 35-2271720287/0100 KB a variabilní symbol je osobní číslo žáka v Edupage (např. 17123), k platbě uvést do poznámky: jméno, třída a obědy (Petr Svoboda S1A obědy). Osobní číslo sdělí třídní učitel a platí i pro ostatní školní platby. Platby za obědy vždy do 15. dne v měsíci intervalem 1x měsíčně. Vyúčtování plateb probíhá na konci školního roku, kredity budou převedeny zpět na účet. Objednávání a odhlášení obědů přes internet nebo mobil v EduPage přes modul Jídelna. Vícei nformací na http://www.sokolska.cz/pro-studenty/skolni-jidelna.

Docházkový systém (je součástí EDUPAGE) – žák má vlastní čip, který používá jak pro vstup do školy tak i pro stravovací systém. Tyto čipy žáci dostanou od třídního učitele na třídnické hodině 04.09.2017. Místo čipu lze používat i ISIC kartu. Žáci mají povinnost si pípnout příchody a odchody.

Výuka cizího jazyka – hlavní cizí jazyk je ANJ. U oboru STR je možnost výuky druhého cizího jazyka formou nepovinného předmětu v dvouhodinové dotaci, podmínkou pro otevření skupiny nepovinného cizího jazyka je minimálně 13 žáků. Přihláška k druhému cizímu jazyku je závazná na celou dobu studia. V oboru TLY a EKO je druhý CIJ jazyk povinný, opět musí být pro otevření skupiny nejméně 13 žáků ve třídě. Jinak jazyk dle většiny zájemců určí ředitel školy.

Potvrzení o studiu – veškerá potvrzení budou na sekretariátě školy vydávána o prázdninách od 12.07.2017 vždy ve středu od 09:00–14:00 hod. Mimo středu budou potvrzení vydávána pouze po předchozí telefonické domluvě. Jinak bude budova školy uzamčená. Aktuální informace o úředních hodinách budou vždy zveřejněny na www.sokolska.cz.

LVVZ – v 1. ročníku týdenní LVVZ, předpokládaná částka je cca 6 500 Kč. Platby bezhotovostně přes EduPage.

Ubytování mimobrněnských žáků – si vyřizuje každý sám. (např. DM Cihlářská, Klášterského pro dívky, Čichnova, Pražská, Gorkého a Veveří). Informace k jednotlivým domovům má p. Sedláčková v kanceláři školy nebo na http://www.sokolska.cz/pro-zajemce/ubytovani.

Cenné věci – zásadně nenosit do školy. Dojde-li ke ztrátě předmětu, musí žák ihned nahlásit případ krádeže prostřednictvím třídního učitele v kanceláři školy a v případě, že částka přesahuje 2 000 Kč, je nutné také zajít na policii. Jedině při tomto postupu je možné, aby krádež příp. uhradila pojišťovna. Žáci jsou proti krádeži pojištěni školou.

Spolek rodičů – na škole pracuje Spolek rodičů. Roční příspěvek rodičů je 200 Kč.

Mimoškolní činnost

  • na škole je možný přístup k internetu včetně WiFi připojení, každý žák má vlastní přihlašovací účet ke školní síti.
  • je možné cvičení v posilovně,
  • je podporována účast v různých soutěžích jak odborných, tak sportovních.

Výuka v dílnách – žáci v oboru Strojírenství budou potřebovat do dílen pracovní oděv a pracovní obuv, dozví se od učitelů předmětu PRAXE na začátku školního roku.

Výpočetní technika – výuka výpočetní techniky a aplikace se prolínají téměř ve všech předmětech. K domácímu použití jsou bezplatné studentské verze profesionálních programů (SolidWorks, SolidCAM, Cinema4D) a dále licence MS Windows a MS Office. Více informací se dozvíte od vyučujících odborných předmětů.

Učebnice – žáci si budou muset dle pokynů učitelů jednotlivých předmětů zakoupit učebnice. Předpokládaná částka je 3 500 Kč. Řeší se na začátku školního roku. Nákup nejlépe a nejlevněji přes e-shop knihy Dobrovský, při osobním vyzvednutí na prodejně bez poštovného (možnost bezhotovostní platby).

Učebnice pro Český jazyk-literaturu a matematiku z nakl. Didaktik a pro výuku ANJ a NEJ zajišťují vyučující předmětů přes hromadnou objednávku pro všechny 1. ročníky se slevou poskytovanou pouze školám.
Ostatní učebnice, pokud se vyučující rozhodne pro nákup hromadně pro celou třídu, zajistí knihovnice školy p. Maňásková pod hlavičkou školy za zvýhodněnou cenu. Žáci ze sociálně slabých rodin si mohou prostřednictvím Žádosti o poskytnutí učebnic učebnice na daný školní rok zapůjčit bezplatně v knihovně školy, formulář vyzvednou v knihovně školy nebo vytisknou ze stránek školy. Od roku 2015 je nutné doložit potvrzení příslušného pracovního úřadu, který vyplácí rodině dávky v hmotné nouzi. Žádost stačí vyřídit v přípravném týdnu (srpen) nebo začátkem září.

Školní knihovna – má asi 24 000 výtisků, provozní doba je od 9:30–14:30.

Tisk a kopírky – žáci mají možnost používání kopírky (tiskárny) A3 – ve škole si zaplatí kredit na kopírování (v průběhu školního roku) a na kopírku používají stejný čip nebo ISIC kartu, jako u stravování a docházkového systému.

Tělesná výchova – pokud žák ze zdravotních důvodů nemůže cvičit, musí si od lékaře vyřídit uvolnění z TEV, ale výuce TEV je fyzicky přítomen.

Třídní schůzky rodičů jsou 1× do roka – vždy v listopadu – volí se výbor Spolku rodičů, pohovorový den s rodiči je 3× do roka – leden, duben a červen.

ISIC karta a validační známka – je mezinárodní průkaz, který platí všude ve světě. Od září si ji budou moci žáci 1. ročníků nebo nových zájemců vyšších ročníků pořídit ve škole za výhodnějších podmínek (290 Kč za kartu). Kartu navíc mohou používat místo čipu na vstup do školy, kopírku i obědy. Žáci, kteří vlastní ISIC kartu a mají zájem si prodloužit jeji platnost, tak je možnost pořízení validační známky. Zájemci o ISIC kartu nebo validační známku dostanou informace na třídnické hodině nebo je naleznete na http://www.sokolska.cz/pro-studenty/isic-karta.

 

Obor STROJÍRENSTVÍ - volba zaměření pro 3. a 4. ročník studia

V průběhu 2. ročníku studia (předpoklad leden, únor školního roku) prostřednictvím EduPage proběhne dotazníkové šetření, které bude mít za cíl sumarizovat a upřesnit požadavky na zaměření.
Zvolené zaměření bude umožněno za předpokladu, že to umožní kapacita tříd (max. 32 žáků ve třídě).

Pokud počet požadavků na zvolené zaměření převýší kapacitu třídy bude dané zaměření umožněno žákům, kteří lépe vyhoví následujícím kritériím:

  • průměrný prospěch v pololetí a na konci 1.ročníku, v prvním pololetí 2.ročníku,
  • žádná výchovná opatření (NTU, DTU, DŘŠ, snížený stupeň z chování, podmínečné vyloučení,
  • nižší omluvená absence ve výuce,

až do naplnění volné kapacity tříd.

Požadavek na zaměření nebude školou akceptován pokud tomu budou bránit organizační, rozvrhové, úvazkové, ekonomické či jiné důvody.

 

Adaptační program Centra prevence (3 hodiny)

Program v zážitkové zóně Centra prevence. Cílem je zjištění vztahů v kolektivu, následné nastartování aktivit, jež jsou zaměřeny na posílení vztahů, důvěry, společné komunikace a vzájemné tolerance a zájmu jeden o druhého.
Místo konání: Centrum prevence Hapalova 22, Brno-Řečkovice
Cena: 60 Kč na osobu
Termín: září nového školního roku

nahoru