Přepnout na navigaci

Podmínky pro přijetí na SPŠ

Podmínky pro přijetí ke studiu na SPŠ pro školní rok 2019/2020 v 1. kole přijímacího řízení

Podmínky pro přijetí

Nejzazší termín pro doručení přihlášky ke studiu na střední škole: 01.03.2019.

Termín konání 1. kola přijímacího řízení:  pátek 12.04. a pondělí 15.04.2019.
Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání:
1. termín: pondělí 13.05.2019, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín,
2. termín: úterý 14.05.2019, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

Uchazeč může jednotnou zkoušku z CJL a MAT konat dvakrát, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě. Uchazeči se započítává lepší dosažený výsledek jednotlivých testů jednotné zkoušky a to i "křížem", pokud na jedné škole dosáhl uchazeč lepší výsledek z matematiky a ve druhé škole z českého jazyka a literatury.

Další kola přijímacího řízení – není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

Podmínkou přijetí je (týká se všech oborů):

 • prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených v Příloze nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na formuláři přihlášky ke studiu.
 • Doložení splnění povinné školní docházky podle § 59 školského zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let.
 • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku § 60g odst. 7 školského zákona.
 • Ověření způsobilosti vzdělávat se v českém jazyce v případě uchazeče s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka (§ 20 odst. 4 věta druhá a § 59 odst. 1 školského zákona). Způsobilost se ověřuje formou rozhovoru.

Doporučení ŠPZ (školské poradenské zařízení) pro podpůrná opatření stupně 2–5 uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.(dále jen „vyhláška č. 353/2016 Sb.“), pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu.

Podmínkou pro uzpůsobení podmínek v přijímacím řízení v konkrétním oboru vzdělání je splnění zdravotní způsobilosti určené pro dotčený obor vzdělání podle Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Na formuláři přihlášky musí být ŘÁDNĚ VYPLNĚNY VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ÚDAJE, včetně E-MAILOVÉ ADRESY a TELEFONNÍHO ČÍSLA na zákonného zástupce. Pokud budou údaje na přihlášce neúplné, nemůžeme přihlášku zařadit ke zpracování.

Přihláška ke studiu ve středním vzdělávání je ke stažení na stránkách MŠMT nebo ji zakoupíte v prodejnách SEVT.

Zápisový lístek

 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (zveřejnění výsledků na internetu).
 • Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Škola může vyhlásit další kola přijímacího řízení do oborů vzdělání k naplnění předpokládaného stavu žáků podle § 60f odst. 1 školského zákona.

 

Kritéria pro přijetí na studijní obory

63-41-M /01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Při přijímání uchazečů ke studiu budou rozhodující následující kritéria:

 • úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (úspěšným vykonáním jednotné přijímací zkoušky se rozumí získání nenulového výsledku jak z matematiky, tak z českého jazyka). Uchazeč, který nevykoná úspěšně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky nebude ke studiu přijat.
 • celkový průměrný prospěch ze všech předmětů v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Podíl hodnocení: 75 % výsledek jednotné přijímací zkoušky, 25 % prospěch ze ZŠ.

Při rovnosti bodů bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem v předmětech matematika a fyzika v 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výše uvedených kritérií. Přijímáni budou uchazeči do naplnění kapacity oborů.

Kapacita oboru (počet přijímaných žáků): 30

 

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

Při přijímání uchazečů ke studiu budou rozhodující následující kritéria:

 • úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (úspěšným vykonáním jednotné přijímací zkoušky se rozumí získání nenulového výsledku jak z matematiky, tak z českého jazyka). Uchazeč, který nevykoná úspěšně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky nebude ke studiu přijat.
 • celkový průměrný prospěch ze všech předmětů v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Podíl hodnocení: 75 % výsledek jednotné přijímací zkoušky, 25 % prospěch ze ZŠ.

Při rovnosti bodů bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem v předmětech matematika a fyzika v 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výše uvedených kritérií. Přijímáni budou uchazeči do naplnění kapacity oborů.

Kapacita oboru (počet přijímaných žáků): 30

 

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Při přijímání uchazečů ke studiu budou rozhodující následující kritéria:

 • úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (úspěšným vykonáním jednotné přijímací zkoušky se rozumí získání nenulového výsledku jak z matematiky, tak z českého jazyka). Uchazeč, který nevykoná úspěšně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky nebude ke studiu přijat.
 • celkový průměrný prospěch ze všech předmětů v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Podíl hodnocení: 75 % výsledek jednotné přijímací zkoušky, 25 % prospěch ze ZŠ.

Při rovnosti bodů bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem v předmětech matematika a fyzika v 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výše uvedených kritérií. Přijímáni budou uchazeči do naplnění kapacity oborů.

Kapacita oboru (počet přijímaných žáků): 210

Žáci podávají přihlášku pouze do oboru (23-41-M/01 Strojírenství) – neuvádějí specializaci.

Specializaci žáci uvedou v případě přijetí na zápisový lístek. Důvodem je předběžné rozdělení do tříd dle specializace. Pozdější změna specializace bude možná pouze v případě, že bude na zvolené specializaci volná kapacita a upřednostněni budou žáci s lepším prospěchem.

 

82-41-M/06: VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

Obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů ve školním roce 2019/2020 NEBUDE OTEVŘEN!

 

nahoru