Přepnout na navigaci

Výsledky přijímacího řízení pro obory SPŠ

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

1. a 2. řádný termín (zveřejněno 27.04.2018)

 

Pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

V seznamu přijatých a nepřijatých jsou uchazeči evidováni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky).

U přijatých uchazečů ředitel oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

PŘIJATÍ  uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně na sekretariátu školy od pondělí 07.05.2018 do pátku 11.05.2018 vždy v následujících hodinách: po, st, čt – od 09:00 do 11:30 a od 13:00 do 16:30,  pá – od 09:00 do 14:00. V ostatní dny to je pondělíčtvrtek od 09:00 do 15:00.

Zároveň mohou odevzdat i zápisový lístek a osobní dotazník. Mimo uvedené úřední hodiny můžete zápisové lístky i odvolání zanechat na vrátnici školy (bude vám vystaveno potvrzení o převzetí), nebo je můžete odeslat poštou na adresu školy.
UPOZORNĚNÍ: V pondělí 30.04. je na škole ředitelské volno a sekretariát školy bude mimo provoz.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 15.05.2018. Uchazeči přijatí na obor Strojírenství uvedou na zápisovém lístku i specializaci, o kterou mají zájem. Důvodem je předběžné rozdělení do tříd dle specializace. Pozdější změna specializace bude možná pouze v případě, že bude na zvolené specializaci volná kapacita a upřednostněni budou žáci s lepším prospěchem. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělte tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

ODVOLÁNÍ

ODVOLÁNÍ uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat k rukám ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pro urychlení přijímacího řízení doporučuji podat odvolání ihned poté, co při zveřejnění výsledků uchazeč zjistí, že není přijat (nečekat na doručení poštou).  Tiskopis je k dispozici jako formulář pro odvolání (*.pdf, 121 kB).

OSOBNÍ DOTAZNÍK

Každý přijatý uchazeč musí odevzdat společně se zápisovým lístkem i vyplněný osobní dotazník pro příslušný obor:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat ve středu 20.06.2018 v 16:00. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek na internetu a ve vestibulu školy.

 

nahoru