Přepnout na navigaci

Výsledky přijímacího řízení pro obory SPŠ

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

1. a 2. řádný termín

 

Pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

V seznamu přijatých a nepřijatých jsou uchazeči evidováni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky).

U přijatých uchazečů ředitel oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

PŘIJATÍ  uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně na sekretariátu školy od pondělí 06.05.2019 do čtvrtka 09.05.2019 vždy v následujících hodinách: po, út – od 09:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30,  ve čtvrtek – od 09:00 do 11:30 a od 13:00 do 16:30. Zároveň mohou odevzdat i zápisový lístek a osobní dotazník.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 15.05.2019. Uchazeči přijatí na obor Strojírenství uvedou na zápisovém lístku i specializaci, o kterou mají zájem. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

ODVOLÁNÍ

ODVOLÁNÍ uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat k rukám ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. (ne e-mailem, doručit osobně na sekretariát školy nebo poslat poštou na korespondenční adresu školy) Pro urychlení přijímacího řízení doporučujeme podat odvolání ihned poté, co při zveřejnění výsledků uchazeč zjistí, že není přijat (nečekat na doručení poštou). Tiskopis je k dispozici jako formulář pro odvolání (*.pdf, 121 kB).

OSOBNÍ DOTAZNÍK

Každý přijatý uchazeč musí odevzdat společně se zápisovým lístkem i vyplněný osobní dotazník pro příslušný obor, dotazník lze editovat a následně vytisknout nebo stáhnout jako prázdný dokument:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat ve středu 19.06.2019 v 16:00. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek na internetu a ve vestibulu školy. POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!

 

nahoru